Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden pashouders en deelnemende bedrijven en/of organisaties

Artikel 1: Algemeen

1.1. Groupcard Commercial B.V. , brengt de HoofddorpPas op de markt.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Groupcard Commercial B.V. en een pashouder waarop Groupcard Commercial B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Groupcard Commercial B.V. en de pashouder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
1.6. Indien Groupcard Commercial B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Groupcard Commercial B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien de HoofddorpPas gratis is verkregen middels een ondernemersactie of loterij, is de HoofddorpPas geldig tot 31 december van het lopende kalenderjaar.
1.8. Indien de HoofddorpPas tijdens een HoofddorpPas actieperiode gratis is verkregen of aangeschaft tegen een gereduceerde prijs, is de gereduceerde prijs of gratis verstrekking alleen van toepassing gedurende het lopende kalenderjaar. Bij ieder opvolgend kalenderjaar wordt de standaard abonnement prijs van €25,00 incl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 2: Uitvoering Hoofddorp Pasregeling

2.1. Bestellen van de HoofddorpPas is mogelijk via de website www.hoofddorppas.nl en via de op de website genoemde verkoopadressen. De HoofddorpPas wordt aangeboden in de vorm van een abonnement.
2.2. Het abonnement op de HoofddorpPas wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op het moment van aanschaf van de pas.
2.3. De HoofddorpPas is per abonnementsperiode van een jaar opzegbaar. Opzegging kan op ieder gewenst, maar uiterlijk in de maand november van het lopende kalenderjaar. Indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, wordt de HoofddorpPas voor het volgende jaar automatisch toegestuurd in de maand december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Incasso van het abonnementsgeld wordt in 1 keer geïnd en vindt plaats in de maand december, direct na het verzenden van de nieuwe pas. Bij tussentijdse beëindiging van het abonnement vindt er geen evenredige restitutie plaats van de abonnementsgelden. Opzegging kan schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt. De opzegging van het abonnement kan gericht worden aan: HoofddorpPas, Witteweg 4a, 1431 GZ te Aalsmeer of per email aan: mailto:[email protected]
2.4. Bij bestelling van de HoofddorpPas via www.hoofddorppas.nl/hoofddorppas-bestellen/ vindt de betaling van het abonnementsgeld plaats middels een iDeal betaling. Bij een iDeal betaling wordt het abonnementsgeld voor opvolgende jaren geïnd middels doorlopende, automatische incasso.
2.5. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de pashouder Groupcard Commercial B.V. expliciet toestemming digitale nieuwsbrieven te zenden. Indien de pashouder geen digitale nieuwsbrieven wenst te ontvangen kan de pashouder zich uitschrijven via de ontvangen nieuwsbrief.

Artikel 3: Gebruik HoofddorpPas

3.1. De HoofddorpPas is een kortingskaart en geen betaalmiddel. De geldigheid van de HoofddorpPas eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar. Op basis van het abonnement en betaling van het abonnementsgeld wordt ieder jaar een nieuwe pas toegestuurd.
3.2. Het is de pashouder verboden de pas door derden te laten gebruiken. Er kan door de deelnemende ondernemingen en/of organisaties om legitimatie gevraagd worden.
3.3. De deelnemende bedrijven en/of organisaties geven de korting op vertoon van de pas. Er bestaat geen recht op korting bij vertoon van de pas achteraf.
3.4. De deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn vrij te bepalen dat de korting niet geldt in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen.
3.5. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van deelnemende bedrijven en/of organisaties zijn mogelijk zonder dat Groupcard Commercial B.V. op enige wijze schadeplichtig is jegens de pashouder. Wijzigingen in aanbod worden aangegeven op de website www.hoofddorppas.nl en/of in de digitale nieuwsbrieven.
3.6. Groupcard Commercial B.V. bepaalt het kortingsbeleid en is gerechtigd dit beleid jaarlijks per 01-01 te wijzigen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder. Wijzigingen in beleid worden tijdig kenbaar gemaakt op de website www.hoofddorppas.nl en/of in de digitale nieuwsbrieven.
3.7. Het is niet toegestaan de HoofddorpPas te gebruiken op een manier die schade toebrengt aan Groupcard Commercial B.V., haar partners en/of de deelnemende bedrijven en/of organisaties. Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van de Hoofddorp Pasregeling is Groupcard Commercial B.V. gerechtigd de pas in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de pashouder.
3.8. In geval van verlies en/of diefstal van de pas kan men een nieuwe pas bestellen voor €5,-. Bestellen van een nieuwe pas is mogelijk door het sturen van een email naar [email protected].

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Groupcard Commercial B.V. is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen de pashouder en de deelnemende bedrijven en/of organisaties.
4.2. Groupcard Commercial B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten en/of diensten die door de deelnemende bedrijven en/of organisaties wordt aangeboden, noch voor fouten of nalatigheden bij de uitvoering van de Hoofddorp Pasregeling.
4.3. Groupcard Commercial B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens en/of voor drukfouten op de website www.hoofddorppas.nl, in nieuwsbrieven en/of andere publicaties.
4.4. Iedere aansprakelijkheid van Groupcard Commercial B.V. en iedere aansprakelijkheid van personen die bij de uitvoering van de Hoofddorp Pasregeling zijn betrokken, is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 5: Privacy

5.1. De persoonsgegevens van de pashouder worden opgeslagen in ons data bestand. Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. Bij de verwerking houden wij rekening met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), stelt.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen

6.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groupcard Commercial B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
6.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 7: Vindplaats en wijziging voorwaarden

7.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net en op te vragen via de website www.hoofddorppas.nl.
7.2. Deze voorwaarden kunnen door Groupcard Commercial B.V. aangepast worden. Een nieuwe versie is direct na het deponeren bij www.voorwaarden.net en plaatsing op de website www.hoofddorppas.nl van kracht. Groupcard Commercial B.V. adviseert de pashouder de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
7.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de HoofddorpPas overeenkomst met Groupcard Commercial B.V.

Artikel 8: Verzend- en leveringsbeleid

8.1. Verzending van de HoofddorpPas gebeurt binnen Nederland binnen 10 werkdagen en bedraagt € 2,36 verzendkosten incl. BTW.
8.2. Alle bestellingen worden per post verstuurd.
8.3. Als het verkeerde afleveradres is opgegeven en daarom extra kosten van toepassing zijn brengt Groupcard Commercial B.V. deze extra kosten bij u in rekening.
8.4. Groupcard Commercial B.V. streeft er altijd naar de bestelling binnen de verwachte levertijd door u te laten ontvangen. Groupcard Commercial B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen door postdiensten.
8.5. Houd er rekening mee dat de eerder genoemde levertijden (8.1) de verwachte levertijden zijn. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd, is het niet mogelijk een claim in te dienen. Groupcard Commercial B.V. zal echter altijd alles in het werk stellen om te zorgen dat uw bestelling op tijd aankomt.